لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 
همه رده ها > بیهوشی و طب درد
ثبت سفارش تلفنی : 02166462856 - ثبت سفارش درواتساپ: 09035035086

ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه

سال انتشار : 1400
دانلود فایل
رنگبندی :
سبز
افزودن به علاقه مندی ها

395,000 تومان 335,750 تومان
بیش از 10 نفر این محصول را سفارش داده اند
بیش از 1,000 نفر از این محصول بازدید کرده اند


سال و نوبت چاپ 1400 - اول
نویسندگان دکتر گوهری مقدم - دکتر واحدیان - ....
مترجمین  
چاپ تک رنگ
قطع رحلی
شابک 9786009921805
جلد شومیز
تعداد صفحات 672

نقد و بررسی اجمالی

ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه


ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در روی ﭘﯿﺶ دارﯾﺪ، ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﮔﻮﻫﺮی ﻣﻘﺪم و دﮐﺘﺮ واﺣﺪﯾﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻟﻔﺎن ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺼﻮل و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ، ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﯿﺎران و ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺒﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، اﻧﺠﻤﻦ رﯾﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮑﺎران و دﺳﺘﯿﺎران ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات و ﮐﻤﮏ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺘﻮان ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آوردﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب و اراﯾﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﺎپ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ارﺟﻤﻨﺪ و اﻧﺠﻤﻦ رﯾﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
نام*
ایمیل*
نظر*


محصولات مشابه :
درسنامه جامع مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
اطلاعات کامل
درسنامه جامع مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
49,000 39,200 تومان
رایگان (نسخه PDF)
درسنامه جامع مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) جلد 2
اطلاعات کامل
درسنامه جامع مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) جلد 2
49,000 39,200 تومان
رایگان (نسخه PDF)
درسنامه جامع مراقبت های پیشرفته نوزادان (NICU) جلد 3
اطلاعات کامل
درسنامه جامع مراقبت های پیشرفته نوزادان (NICU) جلد 3
49,000 39,200 تومان
رایگان (نسخه PDF)
بانک سوالات پرستاری مراقبت های ویژه
اطلاعات کامل
بانک سوالات پرستاری مراقبت های ویژه
99,000 74,250 تومان
رایگان (نسخه PDF)
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir

x - »