لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 
همه رده ها > بیهوشی و طب درد
ثبت سفارش تلفنی : 02166462856 - ثبت سفارش درواتساپ: 09035035086

ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه

سال انتشار : 1400
دانلود فایل
رنگبندی :
سبز
افزودن به علاقه مندی ها

350,000 تومان 280,000 تومان
کمتر از 10 نفر این محصول را سفارش داده اند
بیش از 100 نفر از این محصول بازدید کرده اند


نویسندگان  
مترجمین  
چاپ  
قطع  
شابک  
جلد  
تعداد صفحات  
سال و نوبت چاپ  

نقد و بررسی اجمالی

ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه


ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در روی ﭘﯿﺶ دارﯾﺪ، ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﮔﻮﻫﺮی ﻣﻘﺪم و دﮐﺘﺮ واﺣﺪﯾﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻟﻔﺎن ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺼﻮل و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ، ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﯿﺎران و ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺒﻊ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، اﻧﺠﻤﻦ رﯾﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮑﺎران و دﺳﺘﯿﺎران ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات و ﮐﻤﮏ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺘﻮان ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آوردﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب و اراﯾﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﭼﺎپ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ ارﺟﻤﻨﺪ و اﻧﺠﻤﻦ رﯾﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
نام*
ایمیل*
نظر*


محصولات مشابه :
درسنامه جامع مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
اطلاعات کامل
درسنامه جامع مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
39,000 31,200 تومان
رایگان (نسخه PDF)
درسنامه جامع مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) جلد 2
اطلاعات کامل
درسنامه جامع مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) جلد 2
39,000 31,200 تومان
رایگان (نسخه PDF)
درسنامه جامع مراقبت های پیشرفته نوزادان (NICU) جلد 3
اطلاعات کامل
درسنامه جامع مراقبت های پیشرفته نوزادان (NICU) جلد 3
39,000 31,200 تومان
رایگان (نسخه PDF)
بانک سوالات پرستاری مراقبت های ویژه
اطلاعات کامل
بانک سوالات پرستاری مراقبت های ویژه
99,000 79,200 تومان
رایگان (نسخه PDF)
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir

x - »