لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 
همه رده ها > بیهوشی و طب درد
ثبت سفارش تلفنی : 02166462856 - ثبت سفارش درواتساپ: 09035035086

راهنمای بالینی سیستم ونتیلاتور پزشکی

سال انتشار : 1400
افزودن به علاقه مندی ها

199,000 تومان 159,200 تومان
بیش از 50 نفر این محصول را سفارش داده اند
بیش از 1,000 نفر از این محصول بازدید کرده اند


سال و نوبت چاپ 1400 - اول
نویسندگان لی ، یوان
مترجمین دکتر فرشید رحیمی بشر دکتر معصوم خوش فطرت دکتر سارا فغفوری دکتر امیر واحدیان عظیمی
چاپ  
قطع  
شابک  
جلد  
تعداد صفحات 382

نقد و بررسی اجمالی

راهنمای بالینی سیستم ونتیلاتور پزشکی


ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.در واﻗﻊ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻪ و آﻧﺮا ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻠﯿﻨﯿﺴﯿﻨﻬﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از وﻧﺘﯿﻼﺗﻮرﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.اﯾﻦ ﮐﺘﺎب روی وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺸﺪه و ﻗﺼﺪ آن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ﺧﻮدش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
نام*
ایمیل*
نظر*


محصولات مشابه :
زبان تخصصی برای دانشجویان فوریت های پزشکی
اطلاعات کامل
زبان تخصصی برای دانشجویان فوریت های پزشکی
230,000 172,500 تومان
استراتژی های آموزش بالینی در پرستاری
اطلاعات کامل
استراتژی های آموزش بالینی در پرستاری
179,000 143,200 تومان
رایگان (نسخه PDF)
پرستاری مادران و نوزادان (راهنمای خود آموز)
اطلاعات کامل
پرستاری مادران و نوزادان (راهنمای خود آموز)
99,000 79,200 تومان
رایگان (نسخه PDF)
فناوری اطلاعات در علوم پزشکی (چاپ دوم)
اطلاعات کامل
فناوری اطلاعات در علوم پزشکی (چاپ دوم)
0رایگان (نسخه PDF)
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir

x - »