لطفا دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید.
 
همه رده ها > اورژانس
ثبت سفارش تلفنی : 02166462856 - ثبت سفارش درواتساپ: 09035035086

اصول تروما و تریاژ (فوریتهای پیش بیمارستانی)

سال انتشار : 1401
افزودن به علاقه مندی ها

249,000 تومان 199,200 تومان
بیش از 100 نفر از این محصول بازدید کرده اند


نویسندگان امیر محمد شاعری - سکینه مقدم زآبادی - قاسم مهرعلیان
مترجمین  
سال و نوبت چاپ  
چاپ تک رنگ
قطع وزیری
شابک 9786227877519
جلد شومیز
تعداد صفحات 269

نقد و بررسی اجمالی

اصول تروما و تریاژ (فوریتهای پیش بیمارستانی)


فهرست مطالب
فصل اول// مفاهیم، مکانیسم و ارزیابی تروما ...........................................................
مفاهیم کلی...........................................................................................................
سطوح سهگانه پیشگیری ............................................................................................
انواع برخوردهای اتومبیل ...........................................................................................
محافظت کنندههای )مهارکنندهها( خودرو........................................................................
سیستم مراقبت تروما .................................................................................................
مراکزتروما...........................................................................................................
مراحل ایجادکننده صدمات حاصل از انفجار .....................................................................
مراقبتهای کلی در بیماران ترومایی...............................................................................
مراقبتهای درمانی- حمایتی مصدوم تا رسیدن به مرکزدرمانی................................................
فصل دوم//آسیب سر .........................................................................................
ساختار سیستم عصبی................................................................................................
آناتومی و ویژگیهای الیههای مننژ................................................................................
سخت شامه..................................................................................................................
عنکبوتیه.....................................................................................................................
نرم شامه .....................................................................................................................
مکانیسمهای خود تنظیمی مغز......................................................................................
آسیبهای مغزی و شکستگیهای جمجمه........................................................................
شکستگیهای جمجمه...............................................................................................
شکستگی خطی جمجمه...................................................................................................
شکستگی فرورونده جمجمه ..............................................................................................
شکستگی قاعدهای .........................................................................................................
آسیب پوست سر.....................................................................................................
آسیبهای بافت پارانشیم مغز ....................................................................
عوامل داخل جمجمهای ایجادکننده آسیبهای ثانویه مغزی....................................................
عوامل خارج جمجمهای ایجادکننده آسیبهای ثانویه مغزی ...................................................
اقدامات پیش بیمارستانی در مواجهه با مصدوم آسیب سر.......................................................
فصل سوم//آسیب صورت گردن........................................................................
آناتومی صورت......................................................................................................
انواع آسیبهای صورت ............................................................................................
1 .آسیب بافت نرم صورت ................................................................................................
2 .آسیب استخوانهای صورت ...........................................................................................
3 .آسیب چشمها ...........................................................................................................
4 .آسیب استخوان حدقه چشم .........................................................................................
5 .آسیب گوش..............................................................................
6 .آسیب بینی...............................................................................................................
.آسیب دندان .............................................................................................................
آناتومی گردن........................................................................................................
آسیب گردن ................................................................................................................
تقسیمبندی صدمات گردنی.......................................................................................
آسیبهای وارده به عروق گردن .........................................................................................
آسیب حنجره...............................................................................................................
آسیب نای...................................................................................................................
آسیبهای ناشی از خفه کردن و دار زدن................................................................................
فصل چهارم//آسیب قفسه سینه .............................................................................
آناتومی قفسه سینه ...................................................................................................
فضاهای قفسه سینه..........................................................................................................
دندهها .......................................................................................................................
دیافراگم.....................................................................................................................
عصبدهی سیستم تنفسی..................................................................................................
آسیبهای قفسه سینه ................................................................................................
پنوموتوراکس ........................................................................................................
پنوموتوراکس ساده..................................................................................................
پنوموتوراکس باز ....................................................................................................
پنوموتوراکس فشارنده ..............................................................................................
هموتوراکس .........................................................................................................
شکستگی دندهها.....................................................................................................
قفسه سینه شناور......................................................................................................
کوفتگی ریوی .......................................................................................................
خفگی )آسیفیکسی( ترومایی.......................................................................................
آسیب آئورت........................................................................................................
تامپوناد قلبی ..........................................................................................................
فصل پنجم//آسیب شکم....................................................................................
آناتومی شکم........................................................................................................
پریتوئن ....................................................................................................................
ارگانهای شکمی ........................................................................................................
تقسیمبندی چهارگانه شکم..............................................................................................
آسیب شکم..........................................................................................................
آسیبهای نافذ شکم.....................................................................................................
آسیبهای غیر نافذ شکم ................................................................................................
عالیم آسیبهای شکمی ................................................................................................
آسیب ارگانهای خاص شکم .....................................................................................
آسیب طحال.........................................................................................................
آسیب کبد...........................................................................................................
آسیب دیافراگم .....................................................................................................
آسیب کلیهها ........................................................................................................
آسیب مثانه و دستگاه تناسلی ......................................................................................
خروج احشاء شکمی ...............................................................................................
جسم فرورفته در شکم..............................................................................................
فصل ششم//آسیب ستون مهرهها .........................................................................
آناتومی ستون مهرهها...............................................................................................
آسیب ستون مهرهها.................................................................................................
صدمات عرضی طناب نخاعی .....................................................................................
صدمات عرضی کامل....................................................................................................
صدمات عرضی ناکامل )ناقص( ........................................................................................
شوک نخاعی.................................................................................................................
شوک نوروژنیک...................................................................................................
اقدامات درمانی در آسیب ستون مهرهها ...............................................................................
فصل هفتم//آسیب بافت نرم ..............................................................................
انواع آسیبهای بافت نرم..........................................................................................
آسیبهای بسته بافت نرم...........................................................................................
کوفتگی ...................................................................................................................
هماتوم........................................................................................................
صدمات له کننده .........................................................................................................
سندرم کمپارتمان.......................................................................................................
آسیبهای باز بافت نرم.............................................................................................
خراشیدگی.............................................................................................................
پارگی .....................................................................................................................
بریدگی....................................................................................................................
کندگی...................................................................................................................
قطع شدگی................................................................................................................
زخمهای نفوذی ..........................................................................................................
آسیبهای خاص .. نرم.........................................................................................
آسیبهای ناحیه گردن ..................................................................................................
آسیبهای قفسه سینه.....................................................................................................
آسیب شکم..............................................................................................................
پارگی ناحیه تناسلی ......................................................................................................
نفوذ جسم خارجی در بدن...............................................................................................
فصل هشتم//آسیبهای عضالنی اسکلتی...............................................................
آناتومی سیستم عضالنی اسکلتی ..................................................................................
سیستم اسکلتی...........................................................................................................
سیستم عضالنی ...........................................................................................................
شکستگی ............................................................................................................
دررفتگی........................................................................................................
نکروز آواسکوالر...................................................................................................
سندرم ایسکمی ولکمن............................................................................................
کشیدگی.........................................................................................................
پیچخوردگی .......................................................................................................
فصل نهم//سوختگی.........................................................................................
سوختگیهای حرارتی.............................................................................................
سوختگیهای شیمیایی .............................................................................................
سوختگیهای الکتریکی............................................................................................
سوختگیهای استنشاقی ............................................................................................
سوختگیهای تشعشعات............................................................................................
نکات مراقبت از سوختگیها.......................................................................................
فصل دهم//خونریزی .....................................................................................
آناتومی دستگاه گردش خون......................................................................................
انعقاد خون...........................................................................................................
انواع خونریزی از نظر منشأ.........................................................................................
خونریزیهای شریانی ....................................................................................................
خونریزی وریدی.........................................................................................................
خونریزی مویرگی.......................................................................................................
انواع خونریزی از نظرمحل انتشار.................................................................................
خونریزی داخلی.........................................................................................................
خونریزی خارجی ........................................................................................................
روشهای کنترل خونریزی.........................................................................................
فشار مستقیم...............................................................................................................
باال بردن عضو خونریزی دهنده........................................................................................
پانسمان فشاری............................................................................................................
تورنیکت ..................................................................................................................
آتل گیری ...........................................................................................................
مایع درمانی..........................................................................................................
اقدامات درمانی در خونریزیها....................................................................................
فصل یازدهم//شوک و انواع آن ........................................................................
مکانیسمهای جبرانی ................................................................................................
انواع مکانیسمهای جبرانی بدن ..........................................................................................
مراحل شوک........................................................................................................
عالیم شوک.........................................................................................................
انواع شوک..........................................................................................................
شوک هیپوولمیک .......................................................................................................
شوک هموراژیک .......................................................................................................
شوک کاردیوژنیک .....................................................................................................
شوک توزیعی )وازوژنیک( .......................................................................................
شوک سپتیک ............................................................................................................
شوک آنافیالکتیک )آلرژیک(.........................................................................................
شوک نوروژنیک ........................................................................................................
شوک انسدادی......................................................................................................
تامپوناد قلبی...............................................................................................................
پنوموتوراکس فشارنده...................................................................................................
آمبولی ریه ................................................................................................................
فصل دوازدهم//آسیب در گروههای خاص...........................................................
دوران بارداری.......................................................................................................
آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولید مثل زنان ....................................................................
تغییرات وتظاهرات بالینی مادر باردار.............................................................................
تروما در حاملگی ...................................................................................................
دوران سالمندی .....................................................................................................
تروما در سالمندان...................................................................................................
دوران کودکی ......................................................................................................
تفاوتهای آناتومیکی کودکان و بزرگساالن....................................................................
تروما در کودکان ...................................................................................................
فصل سیزدهم//تریاژ و حوادث با مصدومان انبوه....................................................
پیش گفتار...........................................................................................................
انواع روشهای تریاژ ...............................................................................................
اولویتهای تعریف شده در دستهها و رنگبندیهای تریاژ....................................................
روشهای تریاژ سطح اول..........................................................................................
روشهای تریاژ سطح دوم..........................................................................................
ساختار روش تریاژ بومی ایران.....................................................................................
مروری بر ساختار مدیریت حوادث با مصدومان انبوه ...........................................................
کارکردهای تخصصی ارائه خدمات بیمارستانی در مدیریت حوادث و بالیا ................................
راهنماهای اجرای کارکرد تریاژ بیمارستانی .....................................................................
فهرست منابع ..........................................................................................
نام*
ایمیل*
نظر*


محصولات مشابه :
درسنامه جامع مراقبت های پیشرفته نوزادان (NICU) جلد 3
اطلاعات کامل
درسنامه جامع مراقبت های پیشرفته نوزادان (NICU) جلد 3
59,000 47,200 تومان
رایگان (نسخه PDF)
روش های پیشرفته درمان نازایی
اطلاعات کامل
روش های پیشرفته درمان نازایی
رایگان (نسخه PDF)
اصول تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ
اطلاعات کامل
اصول تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ
190,000 171,000 تومان
رایگان (نسخه PDF)
اصول زیبایی و بیومکانیک در ارتودنسی ناندا ۲۰۱۵
اطلاعات کامل
اصول زیبایی و بیومکانیک در ارتودنسی ناندا ۲۰۱۵
450,000 405,000 تومان
رایگان (نسخه PDF)
© 1400 کلیه حقوق محفوظ است | طراح Bizup.ir

x - »